Privacybeleid

Laatst geüpdatet op 7 augustus 2023

1. Partijen en voorwerp

https://prachtwerk.be
Leila Kubegusa (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke”)
E-mail: leila@prachtwerk.be
Telefoon: +32 483 408 366
KBO/BTW 0830.219.634

De Verwerkingsverantwoordelijke stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://prachtwerk.be, en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt de Verwerkingsverantwoordelijke alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordering (EU) 2016/670 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR; hierna de “Verordening”).

De Verwerkingsverantwoordelijke is vrij om een natuurlijke of rechtspresoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt de Verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

Geautomatiseerde procedures, inschrijfformulieren voor nieuwsbrieven, contactformulieren, het gebruik van cookies, het delen van gratis inhoud.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

Voor de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de website te verzekeren en wettelijke verplichtingen.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

De informatie die Gebruikers verstrekken tijdens een aankoop op de website of via een contactformulier: naam, adres, emailadres, telefoonnummer.

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen en een contractuele relatie aan te gaan met de Verwerkingsverantwoordelijke, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan twee jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegvens en voor zover zij samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat hij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerkt.

In geen enkel geval worden de gegevens aan derden verstrekt voor marketing of prospectie.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: leila@prachtwerk.be.

a. Recht van toegang

  • In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert de Verwerkingsverantwoordelijke het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
  • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
  • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs electronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in electronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

De Verwerkingsverantwoordelijke garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker. Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnaukeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te Wissen De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is. de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren, de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Leila Kubegusa hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Leila Kubegusa dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Leila Kubegusa. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Leila Kubegusa geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

In geval van conflict of probleem, is hartelijk aanbevolen dat de Gebruiker eerst persoonlijk contact opneemt met Leila Kubegusa. Liever lost Leila Kubegusa zelf het conflict op met de Gebruiker. Wat in onze maatschappij ook mogelijk is: De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Leila Kubegusa, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. +32 2 274 48 00 Fax. +32 2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats. Maar dus opnieuw: laten we onze conflicten eerst persoonlijk trachten op te lossen. Heel veel is mogelijk wanneer emotioneel mature volwassenen bereid zijn naar elkaar te luisteren en alzo hun conflicten oplossen.

9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Leila Kubegusa samenwerkt. Sommige van de cookies die gebruikt worden door Leila Kubegusa zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren. De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen. Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Leila Kubegusa op de Site:

  • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken; Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Leila Kubegusa ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren:
  • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal).

c. Bewaartermijn voor

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt: 1 Jaar.

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

 

10. Wijziging van het Privacybeleid

Leila Kubegusa behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Leila Kubegusa.

12. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: leila@prachtwerk.be.

***

Algemene Voorwaarden

Laatst geüpdatet op 7 augustus 2023

De website: https://prachtwerk.be (hierna het “Platform”) is een initiatief van:
Leila Kubegusa
Pastoor Van Der Auwerastraat 39, B-2640 Mortsel
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0830.219.634
E-mail: leila@prachtwerk.be
Telefoon: +32 483 408 366 (hierna “wij” of “Leila Kubegusa” of de “Verkoper”)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd). Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

De toegang tot en het gebruik van het Platform is voorbehouden aan personen vanaf 18 jaar. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeft bereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de Gebruiker op welke wijze dan ook te vragen. Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Leila Kubegusa bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen. Leila Kubegusa kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Leila Kubegusa niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie. Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Leila Kubegusa is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid. Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen meerderjarigen en die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen. De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten. Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e- mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden. Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan. De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de “Persoonlijke Ruimte”), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen. Leila Kubegusa behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn binnen een periode van 1 maand nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd. Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd. Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Leila Kubegusa het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Leila Kubegusa en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. Leila Kubegusa heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Leila Kubegusa of Leila Kubegusa heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leila Kubegusa, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid. De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend on niet-exclusieve niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek. Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Leila Kubegusa haar maatschappelijke zetel heeft.

6. Overige bepalingen

Leila Kubegusa behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Leila Kubegusa zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Leila Kubegusa behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Leila Kubegusa niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De onwettigheid of volledige of gedeelteliike ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd). De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. “Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet. 

Leila Kubegusa behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden (digitale) producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden (digitale) producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde. De digitale producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. De (digitale) producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten. Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd. De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens). In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht. De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen: De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst. “In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Flke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend kan niet in aanmerking worden genomen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. c. Retourzendingen en omruilingen Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten: Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Verkoper.

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving. Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

9. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a. Terugzending en terugbetaling

Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op goederen. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Verkoper. De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop. De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgeerd. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

c. Template formulier herroeping

Ter attentie van: Leila Kubegusa Pastoor Van Der Auwerastraat 39, B-2640 Mortsel Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0830.219.634 E-mail: leila@prachtwerk.be Telefoon: +32 483 408 366 Ik/Wij () stel(len) u () hierbij op de hoogte van mijn/onze () herroeping van de overeenkomst betreffende het goed ()/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld: Besteld op ()/ontvangen op (): Naam (namen) van de consument(en): Adres(sen) van de consument(en): Handtekening van de consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld): Datum: Doorhalen wat niet van toepassing is 10. Gegevensbescherming De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

10. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

11. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

13. Trajecten en Sessies

Wanneer de Klant een traject aangaat, verklaart zij/hij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden beschreven hieronder.

1. Locatie

1.0. De individuele sessies vinden plaats online met de Zoom applicatie. Sessies zijn uitzonderlijk mogelijk in persoon zoals persoonlijk overeengekomen met Leila Kubegusa. Het adres wordt dan meegedeeld.

1.1. De Klant wordt vriendelijk verzocht om voor Zoom sessies 5 minuten van te voren aan te loggen op de link die per e-mail werd bezorgd. Voor sessies in persoon wordt de Klant verzocht ten vroegste 10 min. vóór de afspraak aan te bellen, er is geen wachtzaal

2. Zelfzorg

2.0. Tussen de sessies door is het belangrijk dat de Klant goede zelfzorg toepast aangezien zij/hij mogelijk diepe mentale, emotionele, somatische en spirituele transformaties zal ondergaan. Goede zelfzorg betekent: naar je fysieke en emotionele behoeftes luisteren en ze ernstig nemen (genoeg rusten, goed slapen, gezond eten, gevoelens verwerken, voldoende bewegen, enz.). De Klant wordt aangeraden om vlak na een sessie wat tijd met zichzelf door te brengen en geen drukke mentale dingen te plannen zodat het nieuwe op een comfortabel tempo kan worden geïntegreerd.

2.1. De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar/zijn proces.

2.2. De trajecten zijn geen vervanging voor (acute) medische zorg.

3. Trajecten en Sessies

3.0. Het aantal sessies in de Trajecten staan vermeld in de boekingtool bij het boeken van het traject

3.1. De tijdstippen van de individuele sessies van de trajecten worden in onderling akkoord tussen Klant en Leila Kubegusa afgesproken vóór aanvang van het traject. Tevens kunnen ze automatisch worden ingegeven in de online boekingtool.

3.2. Een sessie kan kosteloos verzet worden tot 48u vóór aanvang van de afspraak via email (leila@prachtwerk.be), sms, WhatsApp of telefoon (+32 483/408.366). Andere communicatiemiddelen, zoals social media (Facebook, Instagram, Linked In), kunnen niet worden gebruikt voor officiële communicatie tussen Klant en Leila Kubegusa.

3.3. Minder dan 48u op voorhand annuleren of niet komen opdagen voor een afspraak, doet de gemiste sessie automatisch vervallen. Het is mogelijk deze sessie te recuperen mits eenmalige administratieve kost van 75€.

3.4. Bij acute overmacht, graag onmiddellijk telefonisch contact opnemen (+32 483/408.366).

3.5. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Leila Kubegusa van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Aangezien Leila Kubegusa eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van bepaalde verplichtingen, van de uitvoering van bepaalde opdrachten en/of diensten van een andere derde (zoals internet providers), dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van deze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

3.6. De Klant wordt vriendelijk verzocht om op tijd te komen. Elke keer. Op die manier kan een maximum aan tijd besteed worden aan haar/zijn proces. Bij te laat komen, wordt de gemiste tijd niet gerecupereerd.

3.7. Alles wat voor, tijdens en na de sessies aan bod komt i.v.m. het persoonlijke proces van de Klant is strict confidentieel en zal door Leila Kubegusa in geen enkel geval met derden worden gedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

3.8. Tussen de sessies van de trajecten door is er emailondersteuning (leila@prachtwerk.be) of WhatsApp. Berichten worden binnen de 48u beantwoord. Er is geen opvang voor acute zaken.Bij losse sessies is er geen ondersteuning voorzien tussen de sessies door.

3.9 Geboekte sessies en trajecten zijn maximaal 6 geldig en dienen bijgevolg binnen de 6 maanden te worden opgenomen.

3.9. De Klant wordt vriendelijk uitgenodigd om eender welk mogelijk probleem dat zij/hij ervaart bij losse sessies of trajecten dit openlijk te melden zodat er samen met Leila Kubegusa een oplossing kan worden gevonden. (Bv. Wanneer de klant merkt meer tijd nodig te hebben dan gepland tussen de sessies door en het termijn van 6 maanden riskeert te overschrijden.)

4. Betalingen

4.0. Sessies en trajecten dienen online of in contanten betaald te worden vóór aanvang. Voor losse sessies is er geen betaalspreiding mogelijk. Voor trajecten is betaalspreiding mogelijk. Dit wordt op voorhand afgesproken tussen de Klant en Leila Kubegusa. Bij niet betaling wordt het traject onmiddellijk opgeschort. Terugbetalingen worden in principe niet toegekend. 

4.1 Wanneer de Klant heeft betaald voor een traject, en beslist om het traject stop te zetten, wordt er noch een volledige, noch een gedeeltelijke terugbetaling toegekend.